[1]
N. M, O. G, and M. B, “Review analysis on phytochemical and biological activity studies on plants of Aquilegia L”., Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, no. 6, pp. 64–71, Dec. 2018.