[1]
U. E, C. G, and E. D, “Study of essential oil composition of Pyrethrum pulchrum Ledeb”., Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, no. 6, pp. 59–63, Dec. 2018.