[1]
O. D, “Study of quality evaluation and hepatoprotective effect of Licozinat matrix tablet”, Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, no. 6, pp. 29–34, Dec. 2018.