(1)
M, N.; G, O.; B, M. Review Analysis on Phytochemical and Biological Activity Studies on Plants of Aquilegia L. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2018, 64-71.